Regulamin Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna. 2022

Celem motocyklowej pielgrzymki jest, pogłębienie wiary, budowanie wspólnoty polskich motocyklistów, wspólna pielgrzymkowa jazda, modlitwa i udział w Eucharystii w Wilnie, modlitwa w Ostrej Bramie.

Zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających! (Pielgrzymka to nie jest miejscem do piwkowania  itp. Jest szereg innych imprez na których sprzyjają ku temu  ich organizatorzy uszanujmy pielgrzymkę jako wydarzenie bezalkoholowe wydarzenie  ważne i inne. ) 

Zgłaszając swój udział w Motocyklowej Pielgrzymce do Wilna deklarujesz i równocześnie oświadczasz, że masz świadomość i wiesz iż: – uczestniczysz w Pielgrzymce na własną odpowiedzialność i ryzyko;

Uczestnikiem pielgrzymki może być motocyklista – ewentualnie wraz z pasażerem, który akceptuje wskazane cele pielgrzymki oraz:

– posiada wymagane dokumenty tożsamości do przekroczenia granicy państwa (ważny dowód osobisty, paszaport);

– posiada motocykl wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do poruszania

się poza granicami RP, na którym pokona trasę pielgrzymki (ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC);

– posiada ważne prawo prowadzenia motocykla kategoria A;

– złoży deklarację uczestnika pielgrzymki  wraz z potwierdzeniem dokonania

wpłaty pieniężnej.

Udział w pielgrzymce jest dobrowolny; każdy uczestnik zobowiązuje się w szczególności do:

-postępowania zgodnego z etyką i honorem polskiego motocyklisty;

-realnego oceniania swoich umiejętności kierowania motocyklem oraz możliwości technicznych posiadanego pojazdu;

-przestrzegania zasad ruchu drogowego, a w szczególności utrzymywania  bezpiecznej odległości i niewykonywania gwałtownych manewrów!

-przestrzegania zasad współżycia w grupie i porządku organizacyjnego;

– pozostawiania w czystości miejsc postoju;

-okazywania solidarności, cierpliwości i tolerancji;

-W razie kolizji – udzielenia niezbędnej pomocy i poinformowania Organizatora;

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż organizacja pielgrzymki nie jest

sformalizowana prawnie, a zatem Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu nie zrealizowania wszystkich zamierzonych jej celów – z przyczyn od Organizatora niezależnych, niespełnienia oczekiwań uczestników pielgrzymki, następstw nieszczęśliwych wypadków, kolizji i tym podobnych.

Celem zapewnienia sprawnego przebiegu pielgrzymki oraz w trosce o bezpieczeństwo, każdy z uczestników zobowiązuje się – od chwili rozpoczęcia pielgrzymki do jej zakończenia – do bezwzględnego podporządkowania poleceniom Organizatora – ks. Janusza Szymańskiego, i służb porządkowych Pielgrzymka zostaje rozwiązane w miejscowości Alitus przed Polską granicą po litewskiej stronie w niedzielę 2 czerwca 2019r.

Jedynie ks. Janusz Szymański – jako Organizator, reguluje wszelkie zobowiązania finansowe związane z obsługą finansową pielgrzymki i jednoosobowo jest uprawniony do przyjmowania od uczestników wpłat finansowych na jej cel i rozliczania się z nich.

Organizator pielgrzymki może upoważnić wyznaczone osoby, do prowadzenia wskazanej trasy przejazdu motocyklistów, ochrony mienia i bezpieczeństwa w czasie postojów. Osoby upoważnione mają prawo wydawania poleceń, a uczestniczący w pielgrzymce mają obowiązek podporządkowania się tym poleceniom.

Organizator w szczególności decyduje o:

– trasie i planie pielgrzymki;

– ilości motocykli w grupie i ilości grup;

– ustala prędkość przejazdu i system tankowania grup motocykli;

– czasie rozpoczęcia przejazdów motocyklistów i długości postojów;

-trasie przejazdu poszczególnych grup;

– miejscu zakwaterowania motocyklistów i ich rozlokowaniu;

-podejmuje w czasie pielgrzymki niezbędne decyzje wymagające zmiany

programu pielgrzymki;

Organizator arbitralnie decyduje o wykluczeniu uczestnika – zarówno

motocyklisty jak i pasażera z udziału w pielgrzymce, w przypadku:
-spożywania alkoholu lub środków odurzających;
–  nie udzielenia pomocy innym uczestnikom;
–  popełnienia czynu zabronionego przez prawo;
– rażącego łamania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, czy miejscowych zwyczajów, a w szczególności naruszenia godności miejsc kultu religijnego.

Organizator sprawuje posługę duszpasterską dla uczestników pielgrzymki.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w złożonej Organizatorowi Deklaracji Uczestnika.

Ciechanowiec 2 maja 2022 roku

                                                                                Ks. Janusz Szymański